Odjel za certificiranje Eurotalus d.o.o. provodi postupke certifikacije proizvoda prema sljedećim certifikacijskim shemama:

 1. CES-1; Certifikacijska shema biljna proizvodnja
  2. CES-2; Certifikacijska shema proizvodi u preradi ekološke proizvodnje
  3. CES-3; Certifikacijska shema životinjske proizvodnje
  4. CES-4; Certifikacijska shema uvoza iz trećih zemalja

Certifikacijska shema biljna proizvodnja i Certifikacijska shema proizvodi u preradi ekološke proizvodnje su dostupne na upit (pisanim ili usmenim putem) svim zainteresiranim za postupak certificiranja proizvoda u ekološkoj proizvodnji. Certifikacijske sheme su dokumenti Eurotalusa d.o.o. koji na jednom mjestu sadrže opise sustava certifikacije te referiranje na zahtjeve svih primjenjivih normativnih dokumenata koji se koriste u postupku certifikacije određenog tipa proizvoda.

Subjekt koji se bavi proizvodnjom ili preradom, ekoloških proizvoda, a zainteresiran je za postupak certifikacije, obraća se Eurotalusu d.o.o. u pisanom ili usmenom obliku. Ovisno o načinu podnošenja upita, podnositelj će, ukoliko to zatraži, biti na prikladan način upoznat s postupkom podnošenja zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje, postupkom certificiranja te zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni da bi se mogla izdati potvrdnica.

Podnositelj upita se upućuje na podnošenje zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje putem za to predviđenog prijavnog obrasca Zahtjev za stručnu kontrolu i certificiranje te na odgovarajuću certifikacijsku shemu Odjela za certificiranje koja sadržava navedene zahtjeve prema kojima se provodi postupak certificiranja.

Polazeći od pretpostavke da svaka proizvodnja ekoloških proizvoda u sebi sadrži potencijalni rizik, direktor prilikom procjene svakog podnositelja zahtjeva uzima u obzir sljedeće kriterije:

 • najmanje rezultate prethodnih kontrola,
 • količinu proizvoda koji se certificira,
 • rizik od miješanja proizvoda,
 • vrsta proizvodnje,
 • povećanje proizvodnje
 • zaprimljenih prigovora
 • odvojenost ekološke proizvodnje od konvencionalne proizvodnje
 • status proizvođača

Temeljem provedene analize procjenjujući opći rizik, podnositelje zahtjeva se rangira u tri skupine razine rizika. O zaprimanju i prihvaćanju zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje podnositelj prijave se obavještava pisanim putem.

Temeljem zaprimljenog zahtjeva, podnositelju zahtjeva za stručnu kontrolu dostavlja se Ponuda za stručnu kontrolu i certificiranje te Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certificiranja. Cjenik usluga Eurotalus d.o.o., Odjela za certificiranje je javno dostupan putem internetske stranice Eurotalusa . Nakon uplate iznosa navedenog u ponudi izrađuje se račun te putem pošte dostavlja se podnositelju zahtjeva.

S obzirom na sadržaj i opseg zahtjeva imenuje se jedan ili više kontrolora koji će obaviti stručnu kontrolu/vrednovanje.

Biljni proizvođači obvezni su za stručnu kontrolu osigurati podatke:

 • o korištenju gnojiva i sredstava za poboljšavanje tla na proizvodnim površinama: datum  primjene, vrsta i količina;korištenju sredstava za zaštitu bilja i ojačavanje bilja: razlog i datum
 • primjene, vrsta i način primjene;o kupnji poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala: datum, vrsta i količina;o urodu ekoloških kultura ili kulture koja je u prijelaznom razdoblju: datum, vrsta i količina
 • o kupnji ili vlastitoj proizvodnji sjemena i sadnog materijala
 • zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
 • zahtjev za potporu za tekuću godinu – List A, B, C, D, oba potpisana i ovjerena od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 • dnevnik proizvodnje
 • račune za repromaterijal, otpremnice i sl.

Prerađivači ekoloških proizvoda obvezni su za stručnu kontrolu osigurati:

 • rješenja nadležnih institucija za registraciju objekata prerade
 • rješenje o puštanju u promet vina (ukoliko se radi o vinu, vinskom octu i sl.)
 • obavještavanje Eurotalus d.o.o., Odjela za certificiranje o ulazima sirovina i količini  dobivenog proizvoda
 • račune za repromaterijal, otpremnice i sl.

U ovisnosti o vrsti proizvodnje i vrsti proizvoda u postupku koji prethodi donošenju odluke o certifikaciji provodi se jedna ili više stručnih kontrola.

Tijekom provedbe stručne kontrole, podnositelj zahtjeva koji se prvi put prijavljuje za stručnu kontrolu i certificiranje proizvoda sukladno članku 63. Uredbe Komisije br. 889/2008 ispunjava obrazac Plan prelaska gospodarstva na ekološku proizvodnju ili Plan prelaska na preradu ekoloških proizvoda.

Tijekom pregleda na proizvodnim jedinicama kontrolor fizički pregledava i fotografira sve parcele i objekte koji se odnose na područje stručne kontrole, te utvrđuje činjenično stanje i razinu sukladnosti s prezentiranom dokumentacijom i izjavama odgovorne osobe.

Tijekom postupka vrednovanja kontrolor uzima uzorak za analizu u svrhu otkrivanja proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, a utvrđen na temelju opće procjene rizika nesukladnosti proizvoda ili proizvodnje koja se certificira sa pravilima ekološke proizvodnje. Također, uzorci za analizu se uzimaju u svakom slučaju kada se sumnja na uporabu proizvoda i u svakom drugom slučaju za otkrivanje proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, za provjeru proizvodnih postupaka koji nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje ili otkrivanja moguće kontaminacije proizvodima koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju.

Nakon obavljene stručne kontrole odgovorna osoba podnositelja zahtjeva i kontrolor potpisuju zapisnik i radni nalog. Također, kontrolor obavještava podnositelja zahtjeva da je obvezan obavijestiti Eurotalus d.o.o. o svim promjenama koje mogu imati utjecaj na status procesa ili proizvoda. U okviru Zapisnika i Izvješća kontrolor daje prijedlog o statusu proizvodnje i proizvoda. Također, dokumentira i činjenično stanje po pitanju eventualno utvrđenih nedostataka. U roku od 15 dana nakon završene stručne kontrole na terenu direktor dostavlja podnositelju zahtjeva zapisnik i izvješće. Ukoliko se podnositelj zahtjeva u roku od 10 dana ne očituje o sadržaju zapisnika i izvješća smatrat će se da na njih nema primjedbi, odnosno da prihvaća njihov sadržaj.
Izvješće nakon unosa izmjena ukoliko ih je bilo, dostavljaju se u Ministarstvo poljoprivrede uvažavajući zakonski rok od 30 dana od dana provedbe stručne kontrole.

U ovisnosti o vrsti proizvodnje i vrsti proizvoda podnositelj zahtjeva, u vrijeme kada su mu poznati svi relevantni podaci, ispunjava obrazac Dodatak zahtjeva za stručnu kontrolu i certificiranje. Za pregled zapisa provedenog postupka te donošenje odluke o certificiranju odgovorna je osoba koja nije niti na koji način bila uključena u postupak vrednovanja.

U okviru postupaka certifikacije proizvoda u ekološkoj proizvodnji, Eurotalus d.o.o. subjektima izdaje Potvrdnicu koja sadrži potvrđene proizvode, podatke o Eurotalus d.o.o., akreditacijski simbol, jedinstveni broj potvrdnice te podaci o proizvođaču ili prerađivaču, količini i vrsti proizvoda za koji se izdaje sama potvrdnica.

Obavezno se navodi razdoblje valjanosti, datum izdavanja i datum isteka Potvrdnice. U pravilu potvrdnica vrijedi godinu dana. Datum isteka valjanosti naveden je na potvrdnici.
U slučaju kada proizvođač ekoloških proizvoda ne uspije prodati proizvod/proizvode u vremenu valjanosti potvrdnice/certifikata, mogu zatražiti njeno produljenje, podnošenjem zahtjeva za produljenje valjanosti. Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjev za produljenje roka valjanosti certifikata, a u njemu se navode vrste proizvoda i količine za koje se traži produženje valjanosti.
Certificirani proizvođač ili prerađivač ekoloških proizvoda mogu zatražiti proširenje područja certifikacije ili opsega certifikata, podnošenjem zahtjeva u kojem se navodi za koje proizvode i koje količine se traži proširenje. Zahtjev se podnosi na obrazac Zahtjev za proširenjem opsega potvrdnice.
Nakon isteka valjanosti potvrdnice, podnošenjem novoga zahtjeva, ponavlja se postupak certifikacije i izdaje nova potvrdnica. Tijekom važenja potvrdnice Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje provodi nadzorne preglede u obliku nenajavljenih i dodatnih stručnih kontrola. Odjel za certificiranje Eurotalus j.d.o.o provodi dodatne nenajavljene stručne kontrolne kod najmanje 10 % subjekata sa sklopljenim ugovorom u skladu s kategorijom rizika te najmanje 10 % svih stručnih kontrola koje se provode nasumično. Izbor subjekata koji se podvrgavaju nenajavljenim stručnim kontrolama utvrđuje na temelju analize rizika te da se isti planiraju u skladu sa stupnjem rizika.

Uvoznici/distributeri ekoloških proizvoda obvezni su za stručnu kontrolu osigurati:

 • dostavu informacija o vrsti i količini robe, datumi uvoza, granični prijelazi uvoza, kopije važećih certifikata
 • robno transakcijske račune o uvozu robe
 • podatke o stanju na ulaznom i izlaznom skladištu
 • informacije objekata koji se koriste za prihvat i skladištenje robe
 • zapisi o serijama i količinama proizvoda za skladištenje
 • zapisi drugih tijela, ako takvi postoje (npr. granična inspekcija, sanitarna,…)

Ekološki uzgajivači domaćih životinja obvezni su za stručnu kontrolu osigurati sljedeće informacije:

 • broja grla, vrsta i uvjete držanja životinja
 • podrijetlu i datumu dolaska, trajanju prijelaznog razdoblja, identifikacijskoj oznaci i veterinarskoj ispravi životinja koje dolaze na gospodarstvo
  dobi, broju grla, težini u slučaju klanja životinje, identifikacijskoj oznaci i odredištu životinje koja odlazi sa imanja
 • gubicima i razlozima gubitaka životinja
 • vrsti hrane za životinje, uključujući dodatke hrani za životinje, udjele različitih sastojaka u obroku i trajanju pristupa prostorima za slobodno kretanje kao i trajanju sezonskog preseljenja ukoliko postoje ograničenja
 • sprečavanju bolesti i veterinarskog liječenja i brige koja uključuje datum liječenja, pojedinosti o dijagnozi, primijenjenoj dozi i vrsti veterinarsko-medicinskog proizvoda, indikaciju djelatnih farmakoloških tvari, uključujući primijenjenu metodu liječenja i veterinarski recept ili uputu za veterinarsku brigu s razlozima, te propisanim karencama koje se primjenjuju u razdoblju prije nego se životinjski proizvodi mogu staviti na tržište kao ekološki.Životinje moraju biti obilježene i označene sukladno posebnim propisima o označavanju životinja.

(Izdvojeno iz Pravila za certificiranje proizvoda u ekološkoj proizvodnji PRV-1, Izdanje 5, datum odobrenja 27.3.2019.)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *