Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje provodi certifikacijske postupke u svemu prema zahtjevima zakona, pravilnika, normi, normativnih i drugih primjenjivih dokumenata i čini sve što je u njenoj moći da spriječi pojavu uzroka koji bi rezultirali podnošenjem eventualnih priziva ili prigovora.
Unatoč svih poduzetih mjera moguća je pojava priziva ili prigovora od strane korisnika usluga ili drugih zainteresiranih strana.
U okviru rješavanja rješavanja priziva i prigovora poštuju se sljedeći opći principi:
– zaposlenik ili vanjski suradnik koji je bio uključen u postupak certificiranja na koji se priziv ili prigovor odnosi ne može sudjelovati u rješavanju istoga
– prizivi ili prigovori rješavaju se na nepristran i objektivan način te u razumnom roku
– o nalazima, uključujući razloge zbog kojih je odgovarajuća odluka donesena, podnositelj se, kada je to moguće, obavještava u pisanome obliku
– posebna pozornost u postupanju sa prizivima i prigovorima se pridaje osiguranju načela povjerljivosti prema svim direktno ili indirektno uključenim stranama.

Prigovor
Izražavanje nezadovoljstva Eurotalus d.o.o., Odjelu za certificiranje, različitog od priziva, od strane bilo koje osobe ili organizacije koje se odnosi na aktivnosti Eurotalus d.o.o., Odjela za certificiranje, odnosno na aktivnosti certificiranog proizvođača ili prerađivača, uz očekivani odgovor.

Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje razlikuje sljedeće vrste prigovora:
– prigovori na rad Eurotalus d.o.o.
Certificirani proizvođači i/ili prerađivači, kao i druge zainteresirane strane nezadovoljne radom Odjela za certificiranje, ponašanjem zaposlenika ili zbog kojeg drugog razloga mogu podnijeti prigovor.
– prigovori na rad certificiranih proizvođača i prerađivača
Bilo koja zainteresirana strana, nezadovoljna radom ili rezultatima rada certificiranih proizvođača i/ili prerađivača certificiranih od strane Eurotalus d.o.o., Odjela za certificiranje, može podnijeti prigovor.
– prigovori na rad necertificiranih proizvođača i prerađivača
Prigovorima na rad necertificiranih proizvođača i prerađivača razumijevaju se prigovori na posredno ili neposredno predstavljanje tih subjekata kao da su certificirani od strane Eurotalus d.o.o., Odjela za certificiranje.
Necertificiranim subjektima razumijevaju se:
– proizvođači i/ili prerađivači koje nije certificirao Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje
– proizvođači i/ili prerađivači koji su certificirani, ali se pozivaju na certifikacijski status i u području za koje im certifikat nije dodijeljen
– proizvođači i/ili prerađivači koji se pozivaju na certifikacijski status, iako im je certifikat povučen ili suspendiran u dijelu ili u cijelosti
– proizvođači i/ili prerađivači koji se nalaze u postupku stručne kontrole i certifikacije proizvoda u Eurotalus d.o.o., Odjelu za certificiranje
Prigovor se može predati osobno, putem pošte ili elektroničke pošte. U slučaju da se prigovor ne odnosi na postupak stručne kontrole i i certificiranja proizvoda za koje je odgovoran Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje, isti o tome obavještava podnositelja prigovora.U slučaju da se prigovor odnosi na postupak stručne kontrole i certificiranje za koje je odgovoran Eurotalus d.o.o., isti je odgovoran za formalno obavještavanje podnositelja prigovora o zaprimanju prigovora. U okviru rješavanja prigovora može se provesti izvanredni nadzorni pregled kod certificiranog proizvođača i/ili prerađivača ili zatražiti od certificiranog proizvođača i/ili očitovanje, u pisanom obliku. Rješenje prigovora može uključiti suspenziju certifikata u dijelu ili u cijelosti, povlačenje certifikata ili primjenu pravnih sredstava, ukoliko je očito da druge mjere ne bi bile učinkovite. Rok za obavještavanje o rezultatima provedenog postupka rješavanja ne bi trebao biti duži od mjesec dana od dana zaprimanja istoga. Ukoliko je predmet prigovora neutemeljeno ili lažno pozivanje na certifikacijski status Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje, o tome će obavijestiti nadležno ministarstvo.

Priziv
Zahtjev podnositelja prijave za certifikaciju proizvoda u ekološkoj proizvodnji, certificiranog proizvođača ili prerađivača za preispitivanjem bilo koje, po njega nepovoljne, odluke Eurotalus d.o.o., Odjela za certificiranje koja se odnosi na njegov željeni certifikacijski status.
Nepovoljne odluke mogu uključivati odbijanje prihvaćanja prijave za certificiranje, odbijanje nastavka ocjenjivanja, zahtjeve za popravnim radnjama i sve druge aktivnosti koje sprečavaju dobivanje ili održavanje potvrdnice.
Prizivi se podnose u roku od 15 dana od dana stvaranja okolnosti zbog kojih je do priziva došlo. Mogu se predati osobno, putem pošte ili elektroničke pošte. Po zaprimanju Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje utvrđuje da li se zaprimljeni priziv odnosi na aktivnosti stručne kontrole i certificiranje proizvoda za koje je odgovoran Eurotalus d.o.o.
Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje prikuplja i provjerava sve potrebne informacije u cilju rješavanja zaprimljenog priziva. Na temelju pregleda zapisa o provedbi certifikacijskog postupka, koji je predmet priziva, pregleda druge potrebne dokumentacije, razgovora s osobama koje su bili uključene u donošenje preporuke i odluke koja je predmet priziva, ocjenjuje se opravdanost odluke Eurotalus d.o.o. na koju je podnositelj uložio priziv. O odluci i razlozima na temelju kojih je odluka donesena od strane Eurotalus d.o.o., Odjel za certificiranje, u pisanom obliku, obavještava podnositelja priziva. Odluku o prizivu i obrazloženje odluke je konačna i ne može biti predmet ponovnog priziva.

(Izdvojeno iz Pravila za postupanje s prizivima i prigovorima PRV-3, Izdanje 3, datum odobrenja 27.3.2019.)