Pravilna uporaba potvrda o sukladnosti, pravilno pozivanja na status certificiranog proizvođača, prerađivača ekoloških proizvoda kao i pravilna uporaba certifikacijskih znakova na proizvodima, brošurama, katalozima, reklamnom materijalu, web stranicama, sredstvima javnog priopćavanja i sl. u velikoj mjeri utječu na vjerodostojnost sustava potvrđivanja/certifikacije u ekološkoj proizvodnji u cjelini i povjerenje krajnjih korisnika da je kupljeni proizvod zaista proizveden na način koji je propisan hrvatskom i europskom zakonskom regulativom u području ekološke proizvodnje. U cilju osiguravanja vjerodostojnosti sustava certifikacije i povjerenja krajnjih korisnika, Eurotalus d.o.o. poduzima mjere kojih je cilj spriječiti ili na najmanju mjere svesti zloporabu potvrda i certifikacijskih znakova odnosno primijeniti odgovarajuće sankcije u slučaju nepoštivanja propisane zakonske regulative ili drugih normativnih dokumenata.

Uvjeti uporabe potvrda o sukladnosti i potvrdbenog znaka te nadzor nad provedbom određeni su Uredbom Vijeća 834/2007, Uredbom Komisije 889/2008 te Pravilniku o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16).

Sukladno Pravilniku o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16), označavanje znakom “ekoproizvod“ kao potvrdbenim znakom u ekološkoj poljoprivredi Republike Hrvatske, te oblik, sadržaj i uvjete stjecanja znaka “ekoproizvod“ propisuje Ministarstvo poljoprivrede.
Eurotalus d.o.o. nakon ocjenjivanja sukladnosti ekološke proizvodnje, proizvoda, procesa i usluga s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju dodjeljuje potvrdnicu/certifikat, koja je preduvjet za dobivanje znaka “ekoproizvod“. Potvrdnica je vlasništvo Eurotalusa d.o.o.i vrijedi do isteka valjanosti ili dok se ne povuče na zahtjev Eurotalusa d.o.o..
Oblik, sadržaj i uvjete za stjecanje znaka “ekoproizvod“ propisuje Ministarstvo poljoprivrede.
Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16), propisuje i označavanje i obilježavanje proizvoda, tj. nanošenje na proizvod ili pakiranje ili drugačije znakova sukladnosti, isticanje svih propisanih podataka za ekološki proizvod i isticanje propisanog znaka “ekoproizvod“. Označavanje uključuje i nanošenje oznaka ili simbola za rukovanje pošiljkom, za skladištenje, prijenos ili prijevoz i rukovanje proizvodom pri skladištenju i čuvanju.

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda predvidio je u Poglavlju IX. kaznene odredbe kojima se novčano kažnjava pravna ili fizička osoba koja u prodaji reklamira proizvod koji nije sukladan primjenjivoj regulativi ili ekološki proizvod nije na propisan način označila i obilježila.
Da bi se uporaba potvrda o sukladnosti i potvrdbenog znaka smatrali ispravnima, moraju se poštivati sve prije navedene zakonske odrednice. Ipak, dužnost je Eurotalusa d.o.o., a u cilju zaštite vlastitog integriteta, aktivno pratiti primjenu njenih potvrda i uporabu potvrdbenog znaka. Stoga je nužno utvrditi moguće tipove zloporabe i načine prijavljivanja utvrđenih slučajeva zloporabe nadležnim institucijama.
U slučaju da osoblje Eurotalusa d.o.o. sazna za zlouporabu «eko znaka» o tome će odmah izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede i nadležna inspekcijska tijela, te pokrenuti postupak povlačenja potvrdnice ukoliko je ista izdana.

Znak koji koristi Odjel za certificiranje Eurotalus d.o.o. određen je dokumentima tvrtke. Subjekti čiji su proizvodi certificirani od strane Eurotalusa d.o.o. imaju pravo koristiti znak Eurotalusa d.o.o. na promotivnim materijalima. Prije početka upotrebe znaka, certificirani subjekt je dužan u pisanom obliku informirati Eurotalus d.o.o. o načinu i mjestu na kojem planira koristiti znak, a sa upotrebom smije početi nakon dobivanja pisane suglasnosti Eurotalusa d.o.o.. Znak pruža dobavljačima i potrošačima jasnu i javnu demonstraciju da su proizvodi, postupci ili usluge označene tim znakom potvrđene od strane Eurotalusa d.o.o. kao sukladni primjenjivim zahtjevima važeće zakonske legislative i drugih normativnih dokumenata u području ekološke proizvodnje. Ni pod kojim uvjetima ne smije se reproducirati znak bez odobrenja Eurotalusa d.o.o. ili s bojama koje ne odgovaraju bojama izvornika. Dozvoljeno je povećavanje ili smanjivanje znaka uz uvjet da u svakoj reprodukciji tekst Eurotalusa d.o.o. mora biti jasno vidljiv i čitljiv. Znak Eurotalusa d.o.o. dobavljač može koristiti na internet stranicama ili drugim medijima isključivo uz proizvod za koji mu je izdana potvrdnica od strane Eurotalusa d.o.o. i to u smislu da su proizvodi, postupci ili usluge označene tim znakom potvrđene od strane Eurotalusa d.o.o. Korištenje znaka Eurotalusa d.o.o. ograničeno je na vrijeme trajanja potvrdnice na temelju koje se koristi Znak Eurotalusa d.o.o. ili do kompletne prodaje zaliha proizvoda za koje je izdana potvrdnica. Ako dođe do povlačenja prava na znak, dobavljač će odmah prestati s uporabom znaka Eurotalusa d.o.o. kao i širenjem dokumenata ili literature koja nosi taj znak. Ukoliko do toga dođe, Kontrolno tijelo će poduzeti sve neophodne korake da osigura da subjekt odmah prestane s uporabom dokumenata i literature koji nose znak Eurotalusa d.o.o. Tijekom nadzornih pregleda Eurotalus d.o.o. će nadzirati način uporabe certifikacijskog simbola. Eurotalus d.o.o. zadržava pravo vlasništva nad certifikacijskim simbolom te u slučaju potrebe može sudskim putem zatražiti zaštitu istoga.

(Izdvojeno iz Pravila za uporabu certifikacijskih znakova, PRV-2, Izdanje 5, datum izdavanja 27.3.2019.)